ANBI Instelling

anbi fc schaduwStichting de Arkduif is door de Belastingdienst aangewezen als een zgn. Culturele ANBI-instelling(Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Voor giften aan een Culturele ANBI mag u deze overigens, wanneer u uw aftrekpost berekent, met 25% verhogen.

Voor meer informatie www.anbi.nl

Bestuurssamenstelling:

Bestuursleden:

Voorzitter: Johan Hakkenberg
Secretaris: Hans van Dam
Penningmeester: Ton Broxterman

Onne Strikwerda

Beleidsplan: (zie ook doelstelling)

De bijgebouwen zijn verhuurd voor een periode van 5 jaar. Voor het onderhoud en noodzakelijke restauraties over de periode 2013 / 2018 is in 2012 een Onderhouds- en Restauratieplan opgesteld. Uitvoering hiervan zal, afhankelijk van eigen middelen en subsidies (Rijk, Provincie, Gemeente) en donaties/sponsorgelden, gefaseerd worden uitgevoerd.

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
Binnen de stichting zijn 2 vrijwllige molenaars en enkele vrijwilligers actief.

Doelstelling:

Stichting De Arkduif is opgericht op 20 mei 2004 en heeft als doel: Het behoud van de molen “De Arkduif” te Bodegraven, beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en de bijgebouwen, zulks teneinde de molen en bijgebouwen aan de Overtocht in stand te doen houden, een functie te laten vervullen als cultuurhistorisch erfgoed en open te stellen voor het publiek. Deze instandhouding draagt een permanent karakter en geschiedt zonder winstoogmerk. In 2004 heeft de stichting de molen met bijgebouwen voor 25 jaar van de Gemeente Bodegraven in erfpacht verkregen.

Verslag uitgevoerde activiteiten:

Zie Jaarverslagen v.a. 2010

Financiële verantwoording:

Zie de Financieële verslagen (Balans en Exploitatierekening v.a. 2012)

Het volledige Financieel verslag, opgemaakt door Grant Thornton – Woerden, is op aanvraag beschikbaar.